ศึกษาเรียนรู้การจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณพร ชวนเกริกกุล  หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

นำนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบันเทิง ไปศึกษาเรียนรู้การจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  

เมื่อวันที่ 23-24  กุมภาพันธ์  2557  

ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง  ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี และ จังหวัดสระบุรี