หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการสื่อสาร
 
1. ชื่อหลักสูตร
 
ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร)
ชื่อภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Communication Administration
 
2. ชื่อปริญญา
 
ชื่อภาษาไทย: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการสื่อสาร)
ชื่อย่อ: นศ.ม. (การบริหารการสื่อสาร)
ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program (Communication Administration)
ชื่อย่อ: M.A. (Communication Administration)
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  • คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
 
4. โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร