หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

 

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง)
ชื่อภาษาอังกฤษ: Master of Communication Arts Program in Tourism and Entertainment
 
 
2. ชื่อปริญญา
 
ชื่อภาษาไทย: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง)
ชื่อย่อ: นศ.ม. นศ.ม. (การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง)
ภาษาอังกฤษ: Master of Communication Arts (Tourism and Entertainment)
ชื่อย่อ: M.A. (Tourism and Entertainment)
 
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

 
4. โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร