สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 

หลักสูตร
1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา ดังต่อไปนี้
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิตประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา
  • กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 12 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิตประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา
  • กลุ่มวิชาแกนร่วม จำนวน 48 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 42 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
  • รวม 132 หน่วยกิต
หมายเหตุ
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ โดยเลือกเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชา หรือข้ามกลุ่มก็ได้
2. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต สามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งมิใช่วิชาหมวดศึกษาทั่วไป หรือวิชาที่ได้กำหนดให้เป็นวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาทุกคณะ