นิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง
 
1. ชื่อหลักสูตร
 
ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Communication Arts Program in Tourism and Entertainment Communication
 
 
2. ชื่อปริญญา
 
ชื่อภาษาไทย: นิเทศศาตรบัณฑิต (การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง)
ชื่อย่อ: นศ.บ. (การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง)
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Communication Arts (Tourism and Entertainment Communication)
ชื่อย่อ: B.Com.Arts (Tourism and Entertainment Communication)
 
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

 
4. โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร