สาขาวิชาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ
 
 
1. ชื่อหลักสูตร
 
ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการเมือง
 
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Communication Arts Program in Political Communication
 
 
2. ชื่อปริญญา
 
ชื่อภาษาไทย: นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการเมือง)
 
ชื่อย่อ: นศ.บ. (การสื่อสารการเมือง)
 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Communication Arts (Political Communication)
 
ชื่อย่อ: B.Com.Arts. (Political Communication)
 
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
 
 
4. หลักการและเหตุผล
 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ รัฐมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง โดยเฉพาะการศึกษาที่จะพัฒนาความเป็นทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ ความชำนาญ จนสามารถเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาสังคม ในระบบประชาธิปไตย ทั้งในฐานะผู้ดำเนินงานการเมืองทุกระดับ และในฐานะพลเมืองของประเทศ วิชาการสื่อสารการเมือง จะยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของผู้ดำเนินงานการเมือง ที่จะต้องใช้กลยุทธ์ และจิตวิทยาการสื่อสารภายในองค์กรการเมือง และระหว่างองค์กรการเมืองกับประชาชน ในรูปแบบของการโฆษณาการรณรงค์ การสื่อสารมวลชน และการใช้สื่อต่างๆ ในทุกลักษณะ
 
มหาวิทยาลัย จึงวางแผนเปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการเมือง ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และประเทศชาติ ในยุคที่จะต้องพัฒนา ระบอบประชาธิปไตยและประชาสังคม และเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป ได้เล่าเรียนสำเร็จการศึกษา ได้รับคุณวุฒิหลักสูตร ปริญญาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์
 
 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 • เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่มีความตั้งใจจะศึกษาหลักสูตรทางด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารการเมือง
 • เพื่อผลิตนักนิเทศศาสตร์ ให้ได้คุณวุฒิปริญญาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยความรู้ ความคิด และคุณธรรม ออกไปสร้างสรรค์การเมืองและสังคม
 
6. อาจารย์ผู้ทำการสอน
 • อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 • อาจารย์ประจำร่วมสอน
 • อาจารย์พิเศษ
 
7. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
 • มีวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองทุกระดับ หรือผู้ที่สนใจ
 
8. การสมัครและการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
 • ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานต่างๆ ดังนี้
 • หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 รูป
 • ใบสมัครของมหาวิทยาลัย พร้อมเงินค่าสมัคร
 • ผู้สมัครต้องสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกริก โดยการสัมภาษณ์
 
9. ระบบการศึกษา
 • เป็นระบบทวิภาค ใน 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยเวลาศึกษารวมของแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าการศึกษาของ ภาคการศึกษาปกติ
 • สำหรับการศึกษาภาคสมทบ เรียนวันเสาร์ วันอาทิตย์
 • ใช้ระบบหน่วยกิตแบบคะแนนเต็ม 4.00 โดยคิดหน่วยกิตรวมวิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมง การบรรยายต่อสัปดาห์เป็น 1 หน่วยกิต และรวมวิชาภาคปฏิบัติ 2-3 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์เป็น 1 หน่วยกิต
 
10. ระยะเวลาการศึกษา

นักศึกษาจะต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าเป็นนักศึกษา

 
11. การลงทะเบียนเรียน
 • ภาคการศึกษาปกติ ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต และอย่างมากไม่เกิน 21 หน่วยกิต
 • ภาคการศึกษาฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนอย่างมากไม่เกิน 9 หน่วยกิต
 • การลงทะเบียนน้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น จะกระทำได้เฉพาะกรณีที่คาดว่าจะเป็นภาคสุดท้าย ที่จะรับปริญญาของนักศึกษาเท่านั้น
 
12. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเกริก

 
13. สถานที่และอุปกรณ์การศึกษา
 • สถานที่ ใช้อาคารเรียนมหาวิทยาลัยเกริก (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 13)
 • อุปกรณ์การศึกษา (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 14)
 
14. ห้องสมุด

มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดให้มีบุคลากรจำนวนที่นั่ง หนังสือ และเอกสารต่างๆ สนับสนุนการศึกษาของ สาขาวิชาวิชาการสื่อสารการเมือง

 
15. โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร