สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 
 
1. ชื่อหลักสูตร
 
ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การโฆษณา และ การประชาสัมพันธ์
ชื่อภาษาอังกฤษ:Bachelor of Communications Arts Program in Advertising and Public Relations
 
 
2. ชื่อปริญญา
 
ชื่อภาษาไทย: นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)
ชื่อย่อ: นศ.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Communications Arts (Advertising and Public Relations)
ชื่อย่อ: B.A. (Advertising and Public Relations)
 
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

 
4. หลักการและเหตุผล
 
ในยุคสังคมสารสนเทศ (Information Society) ที่กำลังพัฒนามาเป็นสังคมความรู้ (Knowledge Society) สังคมมีความต้องการ นักนิเทศศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร และการพัฒนาสังคม การสื่อสารเพื่อองค์กรที่มีประสิทธิภาพต้อง ทำในรูปแบบของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ส่วนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคมต้องทำในรูปแบบของการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกริกเห็นความจำเป็นที่จะผลิตบัณฑิตทั้งสองประเภทตอบสนองความต้องการของสังคม ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค จึงปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์เดิมที่แตกเป็น 3 กลุ่มวิชา ให้เป็นหลักสูตรใหม่ที่เน้น 2 สาขาวิชาเอก คือ (1) การโฆษณากับการประชาสัมพันธ์ (2) การสื่อสารมวลชน
 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 • เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถพื้นฐาน ในทางด้านนิเทศศาสตร์ รวมทั้ง ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้านการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ หรือการสื่อสารมวลชน ตามความถนัดและความสนใจ
 • เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคล ทางด้านนิเทศศาสตร์ ที่มีสมรรถภาพ และ ความรับผิดชอบ สามารถออกไปทำงาน รับใช้สังคม ทั้งในระดับองค์กร และ ระดับประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพ
 
6. อาจารย์ผู้ทำการสอน
 • อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 • อาจารย์ประจำร่วมสอน
 • อาจารย์พิเศษ
 
7. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
 • มีวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองทุกระดับ หรือผู้ที่สนใจ
 
8. การสมัครและการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
 • ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานต่างๆ ดังนี้
 • หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 รูป
 • ใบสมัครของมหาวิทยาลัย พร้อมเงินค่าสมัคร
 • ผู้สมัครต้องสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกริก โดยการสัมภาษณ์
 
9. ระบบการศึกษา
 • เป็นระบบทวิภาค ใน 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยเวลาศึกษารวมของแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าการศึกษาของ ภาคการศึกษาปกติ
 • สำหรับการศึกษาภาคสมทบ เรียนวันเสาร์ วันอาทิตย์
 • ใช้ระบบหน่วยกิตแบบคะแนนเต็ม 4.00 โดยคิดหน่วยกิตรวมวิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมง การบรรยายต่อสัปดาห์เป็น 1 หน่วยกิต และรวมวิชาภาคปฏิบัติ 2-3 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์เป็น 1 หน่วยกิต
 
10. ระยะเวลาการศึกษา

นักศึกษาจะต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าเป็นนักศึกษา

 
11. การลงทะเบียนเรียน
 • ภาคการศึกษาปกติ ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต และอย่างมากไม่เกิน 21 หน่วยกิต
 • ภาคการศึกษาฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนอย่างมากไม่เกิน 9 หน่วยกิต
 • การลงทะเบียนน้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น จะกระทำได้เฉพาะกรณีที่คาดว่าจะเป็นภาคสุดท้าย ที่จะรับปริญญาของนักศึกษาเท่านั้น
 
12. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเกริก

 
13. สถานที่และอุปกรณ์การศึกษา
 • สถานที่ ใช้อาคารเรียนมหาวิทยาลัยเกริก (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 13)
 • อุปกรณ์การศึกษา (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 14)
 
14. ห้องสมุด

มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดให้มีบุคลากรจำนวนที่นั่ง หนังสือ และเอกสารต่างๆ สนับสนุนการศึกษาของ สาขาวิชาวิชาการสื่อสารการเมือง

 
15. โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร